کارخانه‌هايي که تاثير اتفاق افتادن نوار مرکز چيه؟


اضطراب نوار مهر زدنبه نیروی بین نوار و شیء گیر شده اشاره می کند. پیوند نوار متصل نه تنها بر ساختار سطح و وضعیت متصل و متصل است، بلکه همچنین نزدیک به شرایط تکنولوژی فرایند متصل است. بعدش، فاکتورهایی که تاثیر بسته نوار مهر می‌دهند، معرفی می‌شوند.
فکتورها در فرایند تولید: قطعیت پیچیده خیلی بالا است، که گاهی گاهی جدی از فرایند سیب کردن را باز می‌دارد تا پیچیدن کاهش شود. نیروی بین مولکولی‌ها نیروی جذب بین پیوند‌گیری و پیوند‌گیری است، شامل نیروی van der Waals و پیوند هیدروژن، با فاصله اقدام 0.3 ~ 0.5nm. اضطراب مکانیکی نیروی اضطراب توسط مولکول اضطراب است بعد از وارد شدن به دره های سطح اضطراب و کورش شدن. اگرچه نیروی ورود مکانیکی خیلی کوچک است، نمی تواند نادیده بگیرد. نیروی ارتباط شیمیایی، ارتباط شیمیایی است که می‌تواند بین ارتباط و سطح گیاه، شامل ارتباط کاولینت، ارتباط ارتباط، ارتباط ایون، ارتباط فلزی و غیر از آن ساخته شود. انرژی ارتباط زیادی بالاتر از نیروی بین مولکولی است و ارتباط شیمیایی بسیار قوی است که تاثیر بزرگی بر

تحت تاثیر محیط نوار متصل: گاهی پیدا می‌کنیم که نوار متصل کاهش شده است. دليل چيه؟ هنگامی که نوار برای مدت طولانی استفاده می‌شود و با آب تأثیر می‌شود، بسیار کاهش می‌شود. در همین زمان، ویسکوسیت آن همچنین توسط دما تاثیر می‌یابد. هنگامی که دما پایین به یک درجه معین رسد، بیسکوسیت آن به اندازه اصلی قوی نیست. اگر در دمای پایین محیط زیست کار کنیم، می توانیم نوار را در یک تنور مناسب گرم کنیم تا اضافه آن را بهبود دهیم.

بلوگ ارتباط