يه چيزي درباره نوار


سطح نوار باید با یک طبقه متصل باشد تا نوار بتواند به شیء متصل شود. اولین داخلی از حیوانات و گیاهان آمدند. در قرن ۱۹، گوشت اصلی از جمع‌ها بود. در زمان های مدرن، پلیمترها وسیع استفاده می شوند. معرفی این است:
نوار متصل به هر فیلم شکل نوار که می‌تواند با یک روش خاص چسبیده شود، معنی فشار و گرم است.
ترکیب نوار:

۱. پایین: کاغذ، لباس، فیلم، etc.
2. پشتیبانی: مثلا کاغذ آزاد، فیلم آزاد، etc.
3. متقاعد: مثلاً متقاعد آکریل، متقاعد

گروه نوار:

۱. طبق ساختار: مثل نوار یک طرف، نوار دو طرف و غیر

 2. بر اساس سیستم گل: مثلا نوار اکریلنوار گل ، نوار سیلیکا گل ، و غیر

3. طبق نوع: نوار صنعتی, نوار الکترونیکی، نوار پزشکی و غیر از آن

قسمت فعالیت نوار:

نوار دما بالا، نوار دوبرابر، نوار تولید کننده، نوار ویژه، نوار حساس فشار، نوار بریدن مرگ. آنها نیازهای صنعت متفاوتی را می‌بینند.
طبق دمای محیط کاربرد:
نوار دما پايين، نوار دما عادي، نوار دما بالا
یادداشت: تمرکز آزمایش ویژه فیزیکی از ماده بنیادی و پشتیبانی بدن شامل وزن بنیادی، خستگی، قدرت تند، طولانی و نیروی آزاد است. تمرکز آزمایش مالک فیزیکی از متصل‌کننده‌ای از بخش‌های ثابت است. نوار:

بلوگ ارتباط